Thai Smart Messenger : รับ-ส่ง เอกสาร วางบิล เก็บเช็ค

ด้วยประสบการณ์และความรู้ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ ทำให้พนักงานของเราทำงานได้รวดเร็วและ ถูกต้อง รวมถึงการเดินเรื่องด้านภาษี ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ พนักงานของเรามีความชำนาญเป็นพิเศษ

บริการของเรา

รับ-ส่ง เอกสาร
รับ-ส่งเอกสาร ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
วางบิล-เก็บเช็ค
ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ รับรองเอกสารไม่สูญหาย
เดินเอกสารด้านบัญชี
รับดำเนินงานด้านการติดต่อประสานงานด้านบัญชี ติดต่อสรรพากร เดินเรื่องภาษี ฯลฯ
เดินเอกสารทางกฏหมาย
รับติดต่อเดินเอกสารทางกฏหมายทุกชนิด
เดินเอกสารการจดทะเบียนบริษัท
เดินเอกสารและประสานงานเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่างๆ
เดินเรื่องการขออนุญาต
รับเดินเรื่องการ VISA การขอ Workpermit การขออนุญาตกรมสรรพสามิต

ผู้ชำนาญงานด้านบริการรับส่งเอกสารที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยความรวดเร็วอันจะทำให้งานของท่านดำเนินไปด้วยความราบรื่น เป็นการบริการการจัดการโดยพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัทจะเข้าไปรับเอกสารจากบริษัทของท่าน เช่น ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือรับส่งเอกสาร ส่งเอกสารด่วน รับ-ส่งสินค้าตัวอย่าง เก็บเช็ค รับเช็ค ส่งพัสดุภัณฑ์ ยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ติดต่อขอยื่นวีซ่าหรือหนังสือเดินทาง ติดต่อหน่วยงานราชการ บริการอื่นๆ แล้วพนักงานรับส่งเอกสารจะไปดำเนินการโดยทันที

ส่งเอกสาร รับส่งเอกสาร

ดำเนินงานด้านบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร บริษัทรับส่งเอกสารให้กับลูกค้าต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการต่างๆ งานของเราจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับบริษัทของท่านได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิ์ภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ตัดปัญหาในการจัดหาบุคลากร ท่านไม่ต้องจัดสรรงานต่อวันให้แก่พนักงาน ไม่ต้องปวดหัวเวลาพนักงานรับส่งเอกสารลาหยุด ไม่ต้องกลัวทำงานไม่ทัน และเอกสารสำคัญต่างๆ เรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ท่าน ทางบริษัทฯจะมีcenterคอยให้บริการและคำปรึกษา  มีพนักงานรับ-ส่งเอกสารไว้ให้บริการลูกค้ากว่า 150 คน

ประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับบริการรับส่งเอกสาร

-ท่านไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
-ท่านไม่ต้องเสียค่าโฆษณาประกาศรับสมัครพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
-ท่านไม่ต้องกังวลพนักงานรับส่งเอกสารของท่านลาป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้
-ท่านไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆที่ต้องให้กับพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท
-ท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่าย

 

Company messenger service

Our company sends documents to customers in Bangkok metropolitan area, industrial estates
and various government agencies. Our service will help ease the burden on your company.
And have more productivity in the workplace. Reduce the problem of recruitment. You do not have to allocate a day's work to the staff.

Our servies
- Send and receive documents
- Billing - Check Collection
- Operate the accounting documents
- Operate the legal documents
- Operate the company register documents
- Operate the permit document

messenger, Send and receive service
Tel: 083 622 5555 | HR: 089 230 3940